Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

GLOBAL INTERNATIONAL PRODUCTS NV, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Pont West 106, bus A000, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0828.536.782 (“GIP”), heeft als hoofdactiviteit de verkoop van paardenuitrusting. 

Huidige algemene voorwaarden (hierna “AV”) zijn van toepassing op alle verkopen afgesloten door GIP met een professionele koper (hierna “de Koper”). De algemene voorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk uitgesloten.

De AV worden gecommuniceerd aan elke Koper die een bestelling plaatst alvorens een unieke koopovereenkomst wordt gesloten. GIP behoudt zich het recht voor af te wijken van huidige AV. Deze afwijking is echter pas geldig als zij schriftelijk wordt vastgelegd en voorafgaand aan de bestelling wordt ondertekend door GIP.

Huidige AV worden beschouwd als aanvaard door de Koper wanneer deze een eerste bestelling plaatst op grond van een bestelbon van GIP aan dewelke deze AV werden gevoegd of als hij deze uitdrukkelijk ondertekent. De AV kunnen op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd door GIP. Deze wijzigingen kunnen enkel gevolgen teweeg brengen voor toekomstige bestellingen. De gewijzigde AV zijn van toepassing op elke commerciële relatie tussen partijen, vanaf de verzending daarvan door GIP volgend op een nieuwe bestelling door de Koper.

Wanneer GIP beslist geen beroep te doen op bepaalde clausules uit de AV heeft dit geenszins een afstand van deze clausule of de AV in hun totaliteit tot gevolg.

 

2. Bestellingen

Alle offertes van GIP zijn geldig voor een periode van 15 dagen, behoudens andersluidende bepaling. De prijzen opgenomen in de offerte zijn slechts geldig voor zover de gehele offerte wordt afgenomen.

Om in rekening te worden genomen door GIP dient elke bestelling te gebeuren via een bestelbon voorzien door GIP die ondertekend werd door de Koper, tenzij GIP schriftelijk bevestigt dat de bestelling op een andere manier werd aanvaard en aldus geldig is tot stand gekomen. Bij de eerste bestelling dienen daarenboven de huidige AV te worden ondertekend. Deze blijven integraal van toepassing op alle toekomstige bestellingen. De ondertekening van de bestelbon of enige andere vorm van akkoordbevestiging van een offerte uitgaande van GIP waarbij huidige AV werden gevoegd, houdt eveneens de onvoorwaardelijke aanvaarding in van huidige AV.

GIP kan slechts geacht worden gebonden te zijn door een bestelling ingeval van schriftelijke orderbevestiging door GIP. GIP is niet gehouden tot aanvaarding van enige bestelling en zij is toegelaten bestellingen te weigeren, bijvoorbeeld als de Koper nog openstaande schulden heeft ten aanzien van GIP. 

Elke bestelling geplaatst door de Koper maakt een onherroepelijk intentie tot aankoop uit. Eens aanvaard door GIP kan een bestelling niet worden aangepast, noch worden geannuleerd. GIP kan echter schriftelijk en uitdrukkelijk toestaan dat:

 • Een wijziging in de bestelling wordt doorgevoerd, waarbij GIP zich evenwel het recht voorbehoudt haar initiële levertermijn uit te stellen als gevolg van de wijziging;
 • Een bestelling door de Koper wordt geannuleerd onder betaling van een boete van 20% van de totale prijs van de bestelling ten laste van de Koper, onder voorbehoud van het recht van GIP om een hoger bedrag te vorderen indien de door GIP geleden schade hoger is dan de forfaitaire boete van 20% van de totale prijs.

Een verzoek tot wijziging in de bestelling wordt slechts in overweging genomen wanneer dit schriftelijk aan GIP wordt gemeld op het e-mailadres: [email protected]

Door GIP goedgekeurde wijzigingen in de bestelling hebben als gevolg dat de streefdatum vermeld in artikel 3 automatisch wordt verlengd conform de inschatting van eerstgenoemde. Op geen enkele wijze kan GIP aansprakelijk worden gesteld voor vermeende schade wegens verlengingen van de streefdata ten gevolge van wijzigingen in de bestelling verzocht door de Koper. Het behouden van de initiële streefdata bij wijzigingen in de bestelling kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke goedkeuring van GIP en steeds onder voorwaarde dat alle kosten die noodzakelijk zijn om de initiële streefdata alsnog te behalen ten laste van de Koper vallen.

Onderhandelingen omtrent wijzigingen in de bestelling kunnen op geen enkele wijze de uitvoering van de initiële koopovereenkomst beïnvloeden. Geen van beide partijen heeft het recht om de uitvoering van de initiële bestelling of daaruit voortkomende verbintenissen (zoals betaling voor geleverde goederen) op te schorten ten gevolge van onderhandelingen omtrent wijzigingen in de bestelling. 

 

3. Levering en risico

De bestelbon en/of orderbevestiging opgesteld door GIP kan een streefdatum voor levering bevatten. Deze streefdatum is louter indicatief en informatief. Het uitstel van streefdatum kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding ten aanzien van de Koper, dan wel tot weigering van de betaling van de geleverde goederen, noch kan enig uitstel grond geven tot het annuleren van de bestelling.

Het risico voor verlies en schade aan de goederen wordt overgedragen op de Koper vanaf de levering. 

De levering vindt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, plaats Ex Works op het adres van de zetel van GIP. De kosten en risico’s van transport vallen ten laste van de Koper. GIP draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eender welk gevolg van het transport, de diefstal, vernieling of welk ander risico dan ook, zelfs wanneer de transporteur door GIP werd gekozen. In geval van schade van welke aard ook ontstaan tijdens het transport, heeft de Koper geen verhaal tegen GIP en dient de Koper verhaal uit te oefenen tegen de vervoerder of zijn verzekeraar.

Het laden van de goederen gebeurt door de Koper en op zijn risico. De Koper is aansprakelijk voor alle schade tijdens of na de levering. 

De Koper die weigert de bestelde goederen af te halen betaalt een stockagevergoeding van 25 EUR netto per dag na de 15dedag van de datum van initiële levering. Alle risico’s inzake brand, diefstal of eender welke beschadiging zijn ten laste van de Koper vanaf de datum van initiële levering. Ingeval de koper de bestelde goederen weigert af te halen op datum van de initiële levering, zal de koopprijs door GIP onmiddellijk opeisbaar zijn vanaf de datum van initiële levering. De Koper kan de goederen daarna pas in ontvangst nemen als hij zowel de integrale koopprijs, de verschuldigde stockagevergoeding en eventuele nalatigheidsintrest en schadevergoeding zal hebben betaald aan GIP.

GIP is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. GIP is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

 

4. Niet-conformiteit

Het komt toe aan de Koper om de geleverde goederen te controleren en om desgevallend alle noodzakelijke opmerkingen te maken omtrent de goederen conform de voorwaarden zoals hieronder omschreven. Bij gebreke hieraan zullen de goederen worden geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd. 

De opmerkingen omtrent de conformiteit van de goederen of zichtbare gebreken dienen per aangetekende brief aan GIP te worden geformuleerd binnen 48 uur na ontvangst van de goederen, vergezeld van foto’s die de niet-conformiteit of zichtbare gebreken aantonen. 

Elke doorverkoop of gebruik van de goederen door de Koper ontneemt deze het recht om enige opmerking te formuleren omtrent de conformiteit van de goederen. De garantie dekt geen gebreken of enig verlies van goederen die het gevolg zijn van onzorgvuldige stockage van de goederen door de Koper. De opmerkingen geformuleerd door de Koper laten haar op geen enkele wijze toe haar betalingsverplichtingen met betrekking tot de geleverde goederen niet na te komen. 

Geen enkele vordering in rechte op basis van niet-conformiteit kan worden ingesteld door de Koper meer dan 1 maand na de levering van de goederen en een vordering in rechte binnen deze vervaltermijn kan slechts voor zover de opmerkingen werden geformuleerd en overgemaakt samen met de foto’s ter bewijs binnen de 48 uur na levering van de goederen. Na het verloop van deze termijn kan de Koper geen enkele non-conformiteit of zichtbaar gebrek ten aanzien van de goederen meer inroepen, noch kan zij enige non-conformiteit of zichtbaar gebrek inroepen om zich te verdedigen ten aanzien van GIP wanneer laatstgenoemde een vordering tot betaling van openstaande schulden instelt. 

 

5. Verborgen gebreken

Onder verborgen gebrek wordt verstaan fabricagefouten die het normaal gebruik van het goed onmogelijk maken en die niet detecteerbaar waren voor de Koper alvorens ingebruikname (“Verborgen gebreken”). GIP vrijwaart de Koper voor Verborgen gebreken, onder de wettelijke bepalingen en onder volgende voorwaarden:

 • De garantie geldt enkel op goederen die op rechtmatige wijze eigendom zijn geworden van de Koper;
 • De garantie geldt enkel voor goederen die enkel door GIP zijn verkocht;
 • De garantie beperkt zich tot de vervanging of de herstelling van de gebrekkige onderdelen zonder dat de Koper aanspraak kan maken op schadevergoeding en dit ongeacht de oorzaak;
 • De garantie dekt geen gebreken en ontvreemdingen ten gevolge van de stockage bij de Koper;
 • De garantie dekt geen abnormaal gebruik van de goederen of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzingen opgenomen in de handleiding die bij aankoop aan de Koper wordt overhandigd;
 • De garantie dekt geen gebreken die het gevolg zijn van een gebrek aan onderhoud;
 • De garantie dekt geen door de Koper gewenst prestatieniveau;
 • De garantietermijn is beperkt tot één jaar na ingebruikname. Het komt aan de Koper toe de datum van ingebruikname aan te tonen. Slaagt de Koper er niet in aan te tonen dat de goederen minder dan een jaar in gebruik zijn, dan zullen de goederen worden geacht in gebruik te zijn genomen voor een periode langer dan één jaar;
 • Het verborgen gebrek wordt aan GIP ter kennis gebracht mits aangetekende brief binnen 48 uur na kennisname van het verborgen gebrek en dient te worden ondersteund met foto’s die het verborgen gebrek staven. Bij gebreke hiervan komt enige tussenkomst uitgaande van GIP te vervallen.
 • In geval van openstaande schulden van de Koper is het aan GIP steeds toegelaten herstellingen en/of vervangingen in het kader van de garantie te op te schorten tot op het moment van de algehele betaling van de schulden. 

 

6. Terugzenden/herstel

Ingeval van een niet-conforme levering, een zichtbaar of verborgen gebrek effectief wordt vastgesteld door GIP en de voorwaarden tot tussenkomst in garantie zijn voldaan:

 • Kan de Koper slechts de vervanging vragen van de goederen die niet conform waren, zonder dat de Koper recht heeft op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 • De kosten voor het terugzenden van het goed vallen ten laste van GIP, doch geen enkele terugzending van goederen kan worden uitgevoerd door de Koper zonder voorafgaand en schriftelijke akkoord van GIP. Enkel een transporteur gekozen door GIP is toegelaten de terugzending te volbrengen. Bij miskenning van bovenvermelde punten verliest de Koper het recht op garantie. 

 

7. Prijs

De prijzen en tarieven van toepassing op de bestelling zijn diegene die gelden op het moment van de plaatsing van de bestelling door de Koper zoals voorzien onder artikel 2. De prijzen en tarieven worden uitsluitend door GIP bepaald en kunnen door haar te allen tijde worden aangepast zij het zonder retroactieve werking en enkel voor de toekomst. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing van zodra ze worden gecommuniceerd aan de Koper. Geen enkel document voorgelegd door de Koper kan enige wijziging van de prijzen of tarieven teweegbrengen. De prijzen worden weergegeven zonder taksen, leveringskosten en verpakkingskosten. Ze worden netto en zonder korting weergegeven en zijn betaalbaar volgens de modaliteiten hierna bepaald. In geval van wederverkoop, aanvaardt de Koper als wederverkoper dat GIP van tijd tot tijd wederverkoopprijzen aanbeveelt.

GIP kan bij een offerte een korting toekennen gebaseerd op de totale bestelling. Als de Koper na het plaatsen van de bestelling beslist om een aantal goederen terug te trekken, dan behoudt GIP zich het recht om de korting teniet te doen en de standaardprijs zonder korting alsnog aan te rekenen.

 

8. Betaling

De betaling van de goederen vindt plaats op het moment van de levering. Enkel de effectieve inning van het volledig bedrag van de openstaande sommen zal gelden als volledige betaling. Om tegenstelbaar te zijn aan GIP, dient elk protest van een factuur per aangetekende zending te worden verstuurd aan laatstgenoemde binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Dit protest dient inhoudelijk te worden gemotiveerd om geldig te zijn.

Indien GIP redelijke vermoedens heeft dat de Koper in betalingsmoeilijkheden verkeert, deze geen enkele garantie van solvabiliteit biedt of indien de Koper in het verleden reeds een of meerdere bestellingen niet binnen de voorziene termijn heeft betaald aan GIP of andere verkopers, dan is GIP gerechtigd de aanvaarding of de uitvoering van de bestelling op te schorten tot betaling van een voorschot of het volledig bedrag van een toekomstige factuur.

In geval van weigering van de Koper van voormelde voorwaarden opgesteld door GIP zonder dat eerstgenoemde een voldoende solvabiliteitsgarantie biedt, dan is GIP gerechtigd om de verderzetting van geplaatste bestellingen of de levering daarvan te weigeren zonder dat de Koper dit kan afdoen als een ongerechtvaardigde weigering tot verkoop of zonder enig recht op schadevergoeding. 

 

9. Laattijdige betaling

Wanneer het gefactureerde bedrag niet volledig werd betaald door de Koper op vervaldag:

 • zal van rechtswege en onmiddellijk door de Koper een interest van 12% per jaar verschuldigd zijn tot de datum van algehele betaling.
 • is de Koper bij wanbetaling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale prijs verschuldigd, en dit met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 1.500 EUR. 
 • kan GIP haar kosten voor invordering van de openstaande schuld terugvorderen van de Koper.

De hierboven vermelde vergoedingen worden berekend op de prijs inclusief taksen en zijn verschuldigd ongeacht het toekennen van eventuele respijttermijnen. GIP behoudt zich het recht elke bestelling of de levering van de goederen op te schorten in geval van een onbetaalde bestelling.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van GIP tot volledige betaling van de prijs vermeld op de factuur. Deze bepaling is van toepassing op alle schuldvorderingen die GIP heeft ten aanzien van de Koper en op alle goederen aangekocht bij GIP in het bezit van de Koper.

De Koper kan goederen waarvoor de prijs nog niet volledig werd betaald dus niet doorverkopen. Op geen enkel moment mag zij zekerheden vestigen op onbetaalde goederen aangekocht bij GIP. Elke handeling in weerwil van dit artikel is niet tegenstelbaar aan GIP.

De Koper verbindt zich ertoe de goederen te verzekeren tegen verlies van de goederen en verbindt zich ertoe GIP op eerste verzoek inzage te bieden in de verzekeringspolis. Indien zou blijken dat de Koper geen dusdanige of geen voldoende verzekeringspolis heeft afgesloten, behoudt GIP zich het recht voor een verzekeringspolis tegen verlies van de goederen af te sluiten, op kosten van de Koper.

In geval van wanbetaling is GIP gerechtigd een inventaris op te vragen van alle door haar verkochte producten aan de Koper die haar moet toelaten deze goederen terug te nemen. De Koper engageert zich hiervoor onmiddellijk het nodige te doen en kent GIP het recht toe haar opslagruimten te betreden om de goederen terug te nemen.

 

11. Aansprakelijkheid

Met uitzondering van de waarborg voor verborgen gebreken, kan de aansprakelijkheid van GIP enkel worden ingeroepen ingeval van bedrog, opzettelijk of grove fout.

GIP is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. GIP is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden. In elk geval is de aansprakelijkheid van GIP voor schade uit hoofde van de geleverde goederen of van een jegens GIP gepleegde onrechtmatige daad, hoe dan ook beperkt tot de bedragen waarvoor GIP verzekerd is.

In geval GIP door derden wordt aangesproken, zal de Koper GIP geheel vrijwaren.

 

12. Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen elke handeling onafhankelijk van de wil van de partijen die zij redelijkerwijze niet hadden kunnen voorzien noch konden vermijden en de nakoming van de hun contractuele verplichtingen onmogelijk maakt. 

Worden onder andere gelijkgesteld met situaties van overmacht die GIP niet toelaten haar verplichtingen na te komen: een algemene of gedeeltelijke staking van haar personeel of haar gewoonlijke leveranciers en transporteurs, brand, overstroming, oorlog, technische defecten in de productielijn, epidemieën, wegblokkeringen of versperring of een afsluiting van de stroom of gastoevoer of iedere andere oorzaak die de leveringen van GIP of van haar grondstoffenleveranciers verhindert.

In dergelijke omstandigheden zal GIP de Koper informeren omtrent de situatie van overmacht en van de onmiddellijke opschorting van de verplichtingen van partijen van rechtswege en zonder recht op schadevergoeding. Ingeval van definitieve overmacht, zal de overeenkomst ontbonden worden, zonder enig recht op schadevergoeding van de Koper.

 

13. Ondeelbaarheid

Indien één of meerdere van de clausules uit deze AV nietig worden verklaard, tast deze nietigheid in geen geval de overige bepalingen van de AV, noch de overeenkomst in haar geheel aan.

 

14. Intellectuele eigendom

Elk technisch document, techniek of goed waarop intellectuele rechten van GIP rusten dienen haar te worden teruggegeven op eerste verzoek en kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GIP worden vervreemd, gekopieerd, aangewend of gecommercialiseerd. 

 

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen GIP en de Koper wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt expliciet uitgesloten.

Elk geschil tussen GIP en de Koper zal exclusief aanhangig gemaakt worden voor de rechtbanken van Oudenaarde. 

 

16. Aanvaarding door de Koper

De Koper bevestigt kennis te hebben genomen van huidige AV en verklaart hiermee uitdrukkelijk in te stemmen. De Koper doet afstand van elk beroep op enig met deze AV tegenstrijdig document waaronder zijn eigen algemene voorwaarden.